IFeelGrief

132 teksty – auto­rem jest IFeel­Grief.

(dryń dryń dryń)
-Halo?
- Dzień dob­ry Pa­ni. Chciałabym zaofe­rować niesa­mowitą ofertę którą po­win­na Pa­ni posiadać.
Jest nieza­wod­na, zaw­sze i wszędzie jest.
Nic nie kosztu­je, nie pot­rze­buje do­dat­ko­wego użyt­kowni­ka, zaw­sze się spraw­dza w każdej sytuacji.
- Hm a odkład­nie cze­go do­tyczy oferta?
- Nieodłączna Samotność.
- A to dziękuję bar­dzo, nie skorzys­tam już jedną posiadam... 

anegdota • 18 stycznia 2018, 20:24

Ciężko uwie­rzyć w miłość, gdy jeszcze się jej nie zaznało. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 czerwca 2014, 22:05

Prze­pis na szczęśli­we życie : wyz­naczyć so­bie marze­nia i ce­le, dążyć do nich na­wet "pod górkę" z oso­bami które się Kocha i ich wsparciem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 października 2013, 21:36

Przes­tać myśleć o tym co było, zacząć myśleć o tym co będzie jed­nocześnie reali­zować to co po­win­no być. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 lutego 2013, 23:30

Żeby na prawdę schudnąć trze­ba być szcze­rym tyl­ko z sa­mym sobą , nie okłamy­wać się uciekając do kuchni i jedząc jak nikt nie widzi , al­bo ciągle pod­ja­dając "ni­by zdro­we rzeczy" to bar­dzo trud­ne ale nasze zbędne ki­log­ra­my są nie tyl­ko w ciele ale prze­de wszys­tkim w naszej głowie , to od myśle­nia i nas­ta­wienia trze­ba zacząć dietę... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 stycznia 2013, 12:36

Ucieka­my przed śmier­cią, biegnąc w stronę życia, lecz nie zda­jemy so­bie spra­wy, że to dro­ga do grobu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 grudnia 2012, 22:07

Doświad­cze­nia w życiu, doświad­cze­nia między­ludzkie nau­czyły mnie pew­nych za­sad. Wszys­cy, wro­gowie, przy­jaciele, zna­jomi, kochan­ko­wie, małżon­ko­wie, rodzeństwo. Każde z nich nie jest w sta­nie zro­zumieć dru­giej oso­by.
Każde z nich nie jest w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 listopada 2012, 20:39

Zna­leźć sens ra­dości i szczęścia, w nie­szczęściu i smut­ku otaczającym codzienność.
By choć raz codzien­ność stała się piękniej­sza, a zła przeszłość zapomniana. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 września 2012, 13:49

Doj­rzałości nie po­win­no się oce­niać po wieku człowieka. Nie je­den 20-la­tek może być bar­dziej doj­rzały od 60-latka.
Zaś niektóra młodzież prag­nie być (z głupo­ty) naz­wa­na dorosłymi.
Do­rosłość nie równa się z doj­rzałością. ( I odwrotnie) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 sierpnia 2012, 22:13

A może jak bym w końcu zos­tała egois­tką, świat wy­dawał by mi się piękniejszy?
I czy może w końcu przes­tałabym być ra­niona przez ludzi na których mi zależy? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 sierpnia 2012, 13:34

IFeelGrief

Nigdy nie oceniaj ludzi po tym co o nich usłyszałaś i po ich wyglądzie! Bo może się tak zdarzyć, że kiedyś to on przyjdzie do Ciebie i pomoże gdy wszyscy Cię opuszczą!!!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IFeelGrief

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 stycznia 2018, 20:55JaiTy sko­men­to­wał tek­st Ciężko uwie­rzyć w miłość, [...]

18 stycznia 2018, 20:24IFeelGrief do­dał no­wy tek­st (dryń dryń dryń) -Ha­lo? - Dzień [...]

4 czerwca 2014, 22:05IFeelGrief do­dał no­wy tek­st Ciężko uwie­rzyć w miłość, [...]